Bezig met laden

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, met welke doeleinden en rechtsgronden wij gegevens verwerken en informeren we je over je privacyrechten.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Wij verwerken van (potentiƫle) klanten, leveranciers en werknemers de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, titel, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeninggegevens, IP-adres, locatiegegevens, apparaatgegevens, internetbrowsergegevens en gegevens over je activiteiten op onze website. Daarnaast verwerken we overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: voor de uitvoering en het sluiten van overeenkomsten, afhandeling van betalingen, levering van diensten en producten, je te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, verzending van nieuwsbrieven en andere marketingactiviteiten, je te informeren over wijzigingen in overeenkomsten en (algemene) voorwaarden, de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en te beheren, bestrijding en voorkoming van fraude, en om ons te houden aan plichten die uit de wet voortvloeien. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens om ons aanbod van diensten en producten af te stemmen op je interesses, en om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen en verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen met derden persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer we door een derde persoonsgegevens laten verwerken, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst om de bescherming van je persoonsgegevens en privacyrechten te kunnen waarborgen. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden geschiedt uitsluitend voor de in deze privacyverklaring opgenomen doeleinden en rechtsgronden.

Beveiliging en bewaring persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en treffen passende maatregelen om verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens te voorkomen. Daarnaast bewaren we persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld. Mocht er sprake zijn van een wettelijke bewaartermijn, zullen we de gegevens na het verstrijken van deze termijn wissen.

Jouw privacyrechten

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, aanvulling, wissing en overdraagbaarheid van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht de toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken, minder gegevens te laten verwerken en bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens.

Een verzoek tot uitoefening van een of meerdere voorgaande rechten kun je via e-mail of post indienen. We vragen je voor identificatiedoeleinden een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Je mag op de kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), identiteitsbewijsnummer en burgerservicenummer onleesbaar maken. Uiterlijk binnen een maand ontvang je op je verzoek een antwoord.

Ben je van mening dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan heb je het recht om bij de toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Voor privacy-gerelateerde vragen en AVG-verzoeken kun je ons op een van de onderstaande manieren bereiken.

Stropdassen Center
Postbus 23
2300 AA Leiden
Nederland